颐和园词原文,翻译,赏析_拼音版_作者王国维 

颐和园词

作者:王国维 朝代:清代
颐和园词原文

汉家七叶钟阳九,澒洞风埃昏九有。
南国潢池正弄兵,北沽门户仍飞牡。
仓皇万乘向金微,一去宫车不复归。
提挈嗣皇绥旧服,万几从此出宫闱。
东朝渊塞曾无匹,西宫才略称第一。
恩泽何曾逮外家,咨谋往往闻温室。
亲王辅政最称贤,诸将专征捷奏先。
迅归欃抢回日月,八方重睹中兴年。
联翩方召升朝右,北门独对西平手。
因治楼船凿汉池,别营台沼追文囿。
西直门西柳色青,玉泉山下水流清。
新锡山名呼万寿,旧疏河水号昆明。
昆明万寿佳山水,中间宫殿排云起。
拂水回廊千步深,冠山傑阁三层峙。
隥道盘行凌紫烟,上方宝殿放祈年。
更栽火树千花发,不数名珠彻夜悬。
是时朝野多丰豫,年年三月迎銮驭。
长乐深严苦敝神,甘泉爽垲宜清暑。
高秋风日过重阳,佳节坤成启未央。
丹陛大陈三部伎,玉巵亲举万年觞。
嗣皇上寿称臣子,本朝家法严无比。
问膳曾无赐坐时,从游罕讲家人礼。
东平小女最承恩,远嫁归来奉紫宸。
卧起每偕荣寿主,丹青差喜缪夫人。
尊号珠联十六字,太官加豆依前制。
别启琼林贮羡余,更营玉府蒐珍异。
月殿云阶敞上方,宫中习静夜焚香。
但祝时平边塞静,千秋万岁未渠央。
五十年间天下母,后来无继前无偶。
却因清暇话平生,万事何堪重回首。
忆昔先皇幸朔方,属车恩幸故难量。
内批教写清舒馆,小印新镌同道堂。
一朝铸鼎降龙驭,后宫髯绝不能去。
北渚何堪帝子愁,南衙复遘丞卿怒。
手夷端肃反京师,永念冲人未有知。
为简儒臣严谕教,别求名族正宫闱。
可怜白日西南驶,一纪恩勤付流水。
甲观曾无世嫡孙,后宫并乏才人子。
提携犹子付黄图,劬苦还如同治初。
又见法宫冯玉几,更劳武帐坐珠襦。
国事中间几翻覆,近年最忆怀来辱。
草地间关短毂车,邮亭仓卒芜萎粥。
上相留都树大牙,东南诸将奉王家。
坐令佳气腾金阙,复道都人望翠华。
自古忠良能活国,于今母子仍玉食。
宗庙重闻钟鼓声,离宫不改池台色。
一自官家静摄频,含饴无异弄诸孙。
但看腰脚今犹健,莫道伤心迹已陈。
两宫一旦同绵惙,天柱偏先地维折。
高武子孙复几人,哀平国统仍三绝。
是时长乐正弥留,茹痛还为社稷谋。
已遣伯禽承大统,更扳公旦觐诸侯。
别有重臣升御榻,紫枢元老开黄阁。
安世忠勤自始终,本初才气尤腾踔。
复数同时奉话言,诸王刘泽号亲贤。
独总百官居冢宰,共扶孺子济艰难。
社稷有灵邦有主,今朝地下告文祖。
坐见弥天戢玉棺,独留末命书盟府。
原庙丹青俨若神,镜奁遗物尚如新。
那知此日新朝主,便是当时顾命臣。
离宫一闭经三载,绿水青山不曾改。
雨洗苍苔石兽闲,风摇朱户铜蠡在。
云韶散乐久无声,甲帐珠簾取次倾。
岂谓先朝营楚殿,翻教今日恨尧臣。
宣室遗言犹在耳,山河盟誓期终始。
寡妇孤儿要易欺,讴歌狱讼终何是。
深宫母子独凄然,却似滦阳游幸年。
昔去会逢天下养,今来劣受厉人怜。
虎鼠龙鱼无定态,唐侯已在虞宾位。
且语王孙慎勿疏,相期黄发终无艾。
定陵松柏郁青青,应为兴亡一拊膺。
却忆年年寒食节,朱侯亲上十三陵。

颐和园词拼音解读

hàn jiā qī yè zhōng yáng jiǔ ,hòng dòng fēng āi hūn jiǔ yǒu 。
nán guó huáng chí zhèng nòng bīng ,běi gū mén hù réng fēi mǔ 。
cāng huáng wàn chéng xiàng jīn wēi ,yī qù gōng chē bú fù guī 。
tí qiè sì huáng suí jiù fú ,wàn jǐ cóng cǐ chū gōng wéi 。
dōng cháo yuān sāi céng wú pǐ ,xī gōng cái luè chēng dì yī 。
ēn zé hé céng dǎi wài jiā ,zī móu wǎng wǎng wén wēn shì 。
qīn wáng fǔ zhèng zuì chēng xián ,zhū jiāng zhuān zhēng jié zòu xiān 。
xùn guī zhàn qiǎng huí rì yuè ,bā fāng zhòng dǔ zhōng xìng nián 。
lián piān fāng zhào shēng cháo yòu ,běi mén dú duì xī píng shǒu 。
yīn zhì lóu chuán záo hàn chí ,bié yíng tái zhǎo zhuī wén yòu 。
xī zhí mén xī liǔ sè qīng ,yù quán shān xià shuǐ liú qīng 。
xīn xī shān míng hū wàn shòu ,jiù shū hé shuǐ hào kūn míng 。
kūn míng wàn shòu jiā shān shuǐ ,zhōng jiān gōng diàn pái yún qǐ 。
fú shuǐ huí láng qiān bù shēn ,guàn shān jié gé sān céng zhì 。
dèng dào pán háng líng zǐ yān ,shàng fāng bǎo diàn fàng qí nián 。
gèng zāi huǒ shù qiān huā fā ,bú shù míng zhū chè yè xuán 。
shì shí cháo yě duō fēng yù ,nián nián sān yuè yíng luán yù 。
zhǎng lè shēn yán kǔ bì shén ,gān quán shuǎng kǎi yí qīng shǔ 。
gāo qiū fēng rì guò zhòng yáng ,jiā jiē kūn chéng qǐ wèi yāng 。
dān bì dà chén sān bù jì ,yù zhī qīn jǔ wàn nián shāng 。
sì huáng shàng shòu chēng chén zǐ ,běn cháo jiā fǎ yán wú bǐ 。
wèn shàn céng wú cì zuò shí ,cóng yóu hǎn jiǎng jiā rén lǐ 。
dōng píng xiǎo nǚ zuì chéng ēn ,yuǎn jià guī lái fèng zǐ chén 。
wò qǐ měi xié róng shòu zhǔ ,dān qīng chà xǐ miù fū rén 。
zūn hào zhū lián shí liù zì ,tài guān jiā dòu yī qián zhì 。
bié qǐ qióng lín zhù xiàn yú ,gèng yíng yù fǔ sōu zhēn yì 。
yuè diàn yún jiē chǎng shàng fāng ,gōng zhōng xí jìng yè fén xiāng 。
dàn zhù shí píng biān sāi jìng ,qiān qiū wàn suì wèi qú yāng 。
wǔ shí nián jiān tiān xià mǔ ,hòu lái wú jì qián wú ǒu 。
què yīn qīng xiá huà píng shēng ,wàn shì hé kān zhòng huí shǒu 。
yì xī xiān huáng xìng shuò fāng ,shǔ chē ēn xìng gù nán liàng 。
nèi pī jiāo xiě qīng shū guǎn ,xiǎo yìn xīn juān tóng dào táng 。
yī cháo zhù dǐng jiàng lóng yù ,hòu gōng rán jué bú néng qù 。
běi zhǔ hé kān dì zǐ chóu ,nán yá fù gòu chéng qīng nù 。
shǒu yí duān sù fǎn jīng shī ,yǒng niàn chōng rén wèi yǒu zhī 。
wéi jiǎn rú chén yán yù jiāo ,bié qiú míng zú zhèng gōng wéi 。
kě lián bái rì xī nán shǐ ,yī jì ēn qín fù liú shuǐ 。
jiǎ guān céng wú shì dí sūn ,hòu gōng bìng fá cái rén zǐ 。
tí xié yóu zǐ fù huáng tú ,qú kǔ hái rú tóng zhì chū 。
yòu jiàn fǎ gōng féng yù jǐ ,gèng láo wǔ zhàng zuò zhū rú 。
guó shì zhōng jiān jǐ fān fù ,jìn nián zuì yì huái lái rǔ 。
cǎo dì jiān guān duǎn gū chē ,yóu tíng cāng zú wú wěi zhōu 。
shàng xiàng liú dōu shù dà yá ,dōng nán zhū jiāng fèng wáng jiā 。
zuò lìng jiā qì téng jīn què ,fù dào dōu rén wàng cuì huá 。
zì gǔ zhōng liáng néng huó guó ,yú jīn mǔ zǐ réng yù shí 。
zōng miào zhòng wén zhōng gǔ shēng ,lí gōng bú gǎi chí tái sè 。
yī zì guān jiā jìng shè pín ,hán yí wú yì nòng zhū sūn 。
dàn kàn yāo jiǎo jīn yóu jiàn ,mò dào shāng xīn jì yǐ chén 。
liǎng gōng yī dàn tóng mián chuò ,tiān zhù piān xiān dì wéi shé 。
gāo wǔ zǐ sūn fù jǐ rén ,āi píng guó tǒng réng sān jué 。
shì shí zhǎng lè zhèng mí liú ,rú tòng hái wéi shè jì móu 。
yǐ qiǎn bó qín chéng dà tǒng ,gèng bān gōng dàn jìn zhū hóu 。
bié yǒu zhòng chén shēng yù tà ,zǐ shū yuán lǎo kāi huáng gé 。
ān shì zhōng qín zì shǐ zhōng ,běn chū cái qì yóu téng chuō 。
fù shù tóng shí fèng huà yán ,zhū wáng liú zé hào qīn xián 。
dú zǒng bǎi guān jū zhǒng zǎi ,gòng fú rú zǐ jì jiān nán 。
shè jì yǒu líng bāng yǒu zhǔ ,jīn cháo dì xià gào wén zǔ 。
zuò jiàn mí tiān jí yù guān ,dú liú mò mìng shū méng fǔ 。
yuán miào dān qīng yǎn ruò shén ,jìng lián yí wù shàng rú xīn 。
nà zhī cǐ rì xīn cháo zhǔ ,biàn shì dāng shí gù mìng chén 。
lí gōng yī bì jīng sān zǎi ,lǜ shuǐ qīng shān bú céng gǎi 。
yǔ xǐ cāng tái shí shòu xián ,fēng yáo zhū hù tóng lí zài 。
yún sháo sàn lè jiǔ wú shēng ,jiǎ zhàng zhū lián qǔ cì qīng 。
qǐ wèi xiān cháo yíng chǔ diàn ,fān jiāo jīn rì hèn yáo chén 。
xuān shì yí yán yóu zài ěr ,shān hé méng shì qī zhōng shǐ 。
guǎ fù gū ér yào yì qī ,ōu gē yù sòng zhōng hé shì 。
shēn gōng mǔ zǐ dú qī rán ,què sì luán yáng yóu xìng nián 。
xī qù huì féng tiān xià yǎng ,jīn lái liè shòu lì rén lián 。
hǔ shǔ lóng yú wú dìng tài ,táng hóu yǐ zài yú bīn wèi 。
qiě yǔ wáng sūn shèn wù shū ,xiàng qī huáng fā zhōng wú ài 。
dìng líng sōng bǎi yù qīng qīng ,yīng wéi xìng wáng yī fǔ yīng 。
què yì nián nián hán shí jiē ,zhū hóu qīn shàng shí sān líng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王国维 王国维 王国维(1877~1927)历史学家,语言文字学家,文学家。字伯隅,又字静安,号观堂。浙江海宁人。1901年秋赴日留学。不久,以病归,相继在南通师范学堂及江苏师范学堂任教,并编译《农学报》与《教育世界》杂志。1906年随罗振玉入京。次年,经罗举荐任学部总务司行走。这期间,他对哲学、文学有浓挚的兴趣,醉心于叔本华、康德等人的哲学,又潜心词曲,作有《人间词话》传世。…详情

颐和园词原文,颐和园词翻译,颐和园词赏析,颐和园词阅读答案,出自王国维的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。中学生古文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.hc1860.com/shi/59279.html

诗词类别

王国维的诗词

古文典籍目录

热门名句

热门成语