【双调】折桂令_鹤骨笛洗闲原文,翻译,赏析_拼音版_作者王举之 

【双调】折桂令_鹤骨笛洗闲

作者:王举之 朝代:元代
【双调】折桂令_鹤骨笛洗闲原文
鹤骨笛

洗闲愁一曲桓伊,琼管高闲,锦字精奇。松露玲珑,高魂缥缈,夜气依微。九皋梦声中唤起,一天霜月下惊飞。妙趣谁知?零落秋云,污我仙衣。

虎顶杯

宴穹庐月暗西村,剑舞青蛇,角奏黄昏。玛瑙盘呈,琼瑶液暖,狐兔愁闻。猩血冷犹凝旧痕,玉纤寒似怯英魂。豪士云屯,一曲琵琶,少个昭君。

羊羔酒

杜康亡肘后遗方,自堕甘泉,紫府仙浆。味胜醍醐,醲欺琥珀,价重西凉。凝碎玉金怀泛香,点浮酥凤盏熔光。锦帐高张,党氏风流,低唱新腔。

虾须帘

隔花阴轻护朱门,水影藏娇,海气笼春。月晃纤波,风摇细浪,迹远凡尘。翡翠亭低垂燕嗔,水精寒深秘龙珍。云雨难亲,咫尺天涯,别是乾坤。

闺怨

叹窗前干鹊无灵,殢定代梢,诉尽春情。风枕慵抬,鸳衾倦理,鸾鉴空明。唤上玉休开翠屏,减香肌羞见金莺。欲睡难成,待寄谁凭,何处卿卿?

蹭胡存善

问蛤蜊风致何如?秀出乾坤,功在诗书。云叶轻盈,灵华纤腻,人物清癯。采燕赵天然丽语,拾姚卢肘后明珠。绝妙功大,家住西湖,名括东都。

读史有感

北邙山多少英雉,青史南柯,白骨西风!八阵图成,《六韬》书在,百战尘空。辅汉室功成卧龙,钓磻溪兆入飞熊。世事秋蓬,惟有鱼樵,跳出樊笼。

三茅山行

紫芝香石室清幽,不老乾坤,自在春秋。古桂寒香,枯梅瘦影,曲涧清流、飞膏雨龙归洞口,弄晴云鹤舞山头。小小瀛洲,翠户金扃,玉宇琼楼。

七夕

鹊桥横低蘸银河,鸾帐飞香,风辇凌波。两意绸缪,一宵恩爱,万古蹉跎。剖犬牙瓜分玉果,吐蛛丝巧在银盒。良夜无多,今夜欢娱,明夜如何?

二乔观书图

玉肌肤纨扇风流,一榻春情,两国仇雠。机密胸中,姻缘梦里,往事眉头。铜雀台烟愁绿柳,石头城月冷荒沟。巧计深谋,妙策良筹。睡煞东吴,恋煞南州。

送友赴都

簿书中暂驻行车,白也无敌,赤尔何如?万法依公,片言折狱。千里携书,赋温润荆山进玉,吐宫商合浦还珠。天口口口,口口口口,口口口口。

怀钱塘

记湖山堂上春行:花港观鱼,柳巷闻莺。一派湖光,四围山色,九里松声。五花马金鞭弄影,七步才锦字传情。写人丹青,雨醉云醒,柳暗花明。

春暮

点纱窗翠簇残红,归路悠悠,情思匆匆。怕启朱扉,情拈翠靥,倦地香绒。榆钱小难酬化工,柳丝长不系东风。减尽芳容,翠草蒙茸,绿树玲珑。

访道士不遇

鹤飞踏破秋阴,经尽《南华》,月落西岑。炼汞为银,炊烟煮石,点铁成金。芦花被藤床竹枕,芰荷衣梅杖桐琴。凤舞鸾吟.尔不知音,谁是知音?

【双调】折桂令_鹤骨笛洗闲拼音解读
hè gǔ dí

xǐ xián chóu yī qǔ huán yī ,qióng guǎn gāo xián ,jǐn zì jīng qí 。sōng lù líng lóng ,gāo hún piāo miǎo ,yè qì yī wēi 。jiǔ gāo mèng shēng zhōng huàn qǐ ,yī tiān shuāng yuè xià jīng fēi 。miào qù shuí zhī ?líng luò qiū yún ,wū wǒ xiān yī 。

hǔ dǐng bēi

yàn qióng lú yuè àn xī cūn ,jiàn wǔ qīng shé ,jiǎo zòu huáng hūn 。mǎ nǎo pán chéng ,qióng yáo yè nuǎn ,hú tù chóu wén 。xīng xuè lěng yóu níng jiù hén ,yù xiān hán sì qiè yīng hún 。háo shì yún tún ,yī qǔ pí pá ,shǎo gè zhāo jun1 。

yáng gāo jiǔ

dù kāng wáng zhǒu hòu yí fāng ,zì duò gān quán ,zǐ fǔ xiān jiāng 。wèi shèng tí hú ,nóng qī hǔ pò ,jià zhòng xī liáng 。níng suì yù jīn huái fàn xiāng ,diǎn fú sū fèng zhǎn róng guāng 。jǐn zhàng gāo zhāng ,dǎng shì fēng liú ,dī chàng xīn qiāng 。

xiā xū lián

gé huā yīn qīng hù zhū mén ,shuǐ yǐng cáng jiāo ,hǎi qì lóng chūn 。yuè huǎng xiān bō ,fēng yáo xì làng ,jì yuǎn fán chén 。fěi cuì tíng dī chuí yàn chēn ,shuǐ jīng hán shēn mì lóng zhēn 。yún yǔ nán qīn ,zhǐ chǐ tiān yá ,bié shì qián kūn 。

guī yuàn

tàn chuāng qián gàn què wú líng ,tì dìng dài shāo ,sù jìn chūn qíng 。fēng zhěn yōng tái ,yuān qīn juàn lǐ ,luán jiàn kōng míng 。huàn shàng yù xiū kāi cuì píng ,jiǎn xiāng jī xiū jiàn jīn yīng 。yù shuì nán chéng ,dài jì shuí píng ,hé chù qīng qīng ?

cèng hú cún shàn

wèn há lí fēng zhì hé rú ?xiù chū qián kūn ,gōng zài shī shū 。yún yè qīng yíng ,líng huá xiān nì ,rén wù qīng qú 。cǎi yàn zhào tiān rán lì yǔ ,shí yáo lú zhǒu hòu míng zhū 。jué miào gōng dà ,jiā zhù xī hú ,míng kuò dōng dōu 。

dú shǐ yǒu gǎn

běi máng shān duō shǎo yīng zhì ,qīng shǐ nán kē ,bái gǔ xī fēng !bā zhèn tú chéng ,《liù tāo 》shū zài ,bǎi zhàn chén kōng 。fǔ hàn shì gōng chéng wò lóng ,diào bō xī zhào rù fēi xióng 。shì shì qiū péng ,wéi yǒu yú qiáo ,tiào chū fán lóng 。

sān máo shān háng

zǐ zhī xiāng shí shì qīng yōu ,bú lǎo qián kūn ,zì zài chūn qiū 。gǔ guì hán xiāng ,kū méi shòu yǐng ,qǔ jiàn qīng liú 、fēi gāo yǔ lóng guī dòng kǒu ,nòng qíng yún hè wǔ shān tóu 。xiǎo xiǎo yíng zhōu ,cuì hù jīn jiōng ,yù yǔ qióng lóu 。

qī xī

què qiáo héng dī zhàn yín hé ,luán zhàng fēi xiāng ,fēng niǎn líng bō 。liǎng yì chóu miù ,yī xiāo ēn ài ,wàn gǔ cuō tuó 。pōu quǎn yá guā fèn yù guǒ ,tǔ zhū sī qiǎo zài yín hé 。liáng yè wú duō ,jīn yè huān yú ,míng yè rú hé ?

èr qiáo guān shū tú

yù jī fū wán shàn fēng liú ,yī tà chūn qíng ,liǎng guó chóu chóu 。jī mì xiōng zhōng ,yīn yuán mèng lǐ ,wǎng shì méi tóu 。tóng què tái yān chóu lǜ liǔ ,shí tóu chéng yuè lěng huāng gōu 。qiǎo jì shēn móu ,miào cè liáng chóu 。shuì shà dōng wú ,liàn shà nán zhōu 。

sòng yǒu fù dōu

bù shū zhōng zàn zhù háng chē ,bái yě wú dí ,chì ěr hé rú ?wàn fǎ yī gōng ,piàn yán shé yù 。qiān lǐ xié shū ,fù wēn rùn jīng shān jìn yù ,tǔ gōng shāng hé pǔ hái zhū 。tiān kǒu kǒu kǒu ,kǒu kǒu kǒu kǒu ,kǒu kǒu kǒu kǒu 。

huái qián táng

jì hú shān táng shàng chūn háng :huā gǎng guān yú ,liǔ xiàng wén yīng 。yī pài hú guāng ,sì wéi shān sè ,jiǔ lǐ sōng shēng 。wǔ huā mǎ jīn biān nòng yǐng ,qī bù cái jǐn zì chuán qíng 。xiě rén dān qīng ,yǔ zuì yún xǐng ,liǔ àn huā míng 。

chūn mù

diǎn shā chuāng cuì cù cán hóng ,guī lù yōu yōu ,qíng sī cōng cōng 。pà qǐ zhū fēi ,qíng niān cuì yè ,juàn dì xiāng róng 。yú qián xiǎo nán chóu huà gōng ,liǔ sī zhǎng bú xì dōng fēng 。jiǎn jìn fāng róng ,cuì cǎo méng róng ,lǜ shù líng lóng 。

fǎng dào shì bú yù

hè fēi tà pò qiū yīn ,jīng jìn 《nán huá 》,yuè luò xī cén 。liàn gǒng wéi yín ,chuī yān zhǔ shí ,diǎn tiě chéng jīn 。lú huā bèi téng chuáng zhú zhěn ,jì hé yī méi zhàng tóng qín 。fèng wǔ luán yín .ěr bú zhī yīn ,shuí shì zhī yīn ?


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】折桂令_鹤骨笛洗闲原文,【双调】折桂令_鹤骨笛洗闲翻译,【双调】折桂令_鹤骨笛洗闲赏析,【双调】折桂令_鹤骨笛洗闲阅读答案,出自王举之的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。中学生古文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hc1860.com/shi/60002.html

诗词类别

王举之的诗词

古文典籍目录

热门名句

热门成语