【中吕】红绣鞋_次韵剑击西原文,翻译,赏析_拼音版_作者张可久 

【中吕】红绣鞋_次韵剑击西

作者:张可久 朝代:元代
【中吕】红绣鞋_次韵剑击西原文
次韵

剑击西风鬼啸,琴弹夜月猿号,半醉渊明可人招。南来山隐隐,东去浪淘淘,浙江归路杳。

春日湖上二首

百五日清明节假,两三攒绿暗人家,客子飘零尚天涯。春风轻柳絮,夜雨瘦梨花,绿杨阴谁系马?

绿树当门酒肆,红妆映水鬟儿,眼底殷勤座间诗。尘埃三五字,杨柳万千丝,记年时曾到此。

春夜

燕子来时酒病,牡丹开处诗情,庭院黄昏雨初晴。镜心闲挂月,筝手碎弹冰,樽前春夜永。

湖上

无是无非心事,不寒不暖花时,妆点西湖似西施。控青丝玉面马,歌《金缕》粉团儿,信人生行乐耳。

圣水寺山亭

佛国清凉境界,壶天金碧楼台,照眼的山画屏开。海云推月上,江水带潮来,醉嫌天地窄。

越山即事

山拥玉皇香案,烟笼翠羽仙鬟,两袖天风倚高寒。鹤归苍树杪,犬吠白云间,蓬莱迷望眼。

天台瀑布寺

绝顶峰攒雪剑,悬崖水挂冰帘,倚树哀猿弄云尖。血华啼杜宇,阴洞吼孔飞廉,比人心山未险。

次归去来韵

东舍西邻酒债,春花秋月诗才,两字功名困尘埃。青山依旧好,黄菊近新栽,没商量归去来。

洞庭道中二首

白鹭荒堤老葑,黄云远水长空,百尺蒲帆饱西风。酒旗花影里,钓艇树阴中,好山千万重。

逐名利长安日下,望乡关倦客天涯,孤雁南来倍思家。乱山云掩翠,老树雪生花,冻吟诗骑瘦马。

天台桐柏山中

谈世事渔樵闲问,洗征尘麋鹿相亲,步入蓬莱误寻真。竹声摇翠雨,山影护苍云,神仙深处隐。

雪芳亭

金错落樽前酒令,玉娉婷乐府新声,夜深花睡嫩寒生。一围云锦树,四面雪芳亭,月斜时人未醒。

春晚

圆旧梦衾闲锦绣,按新声弦断箜篌,满襟离思倦登楼。花寒鹦鹉病,春去杜鹃愁,倚栏人困酒。

岁暮二首

金莲步苍苔小径,玉钩垂翠竹闲亭,物换星移暗伤情。游鱼翻冻影,啼鸟泛春声,落梅香暮景。

竞酒争花公事,吟风弄月神思,好春能有几何时?玲珑心似锦,积渐鬓成丝,落一张闲故纸。

山中

黄叶青烟丹灶,曲阑明月诗巢,绿波亭下小红桥。老梅盘鹤膝,新柳舞蛮腰,嫩茶舒凤爪。

鉴湖

落叶山容消瘦,题诗人物风流,一片闲云驻行舟。月寒清镜晓,花淡碧壶秋,谪仙同载酒。

三衡山中

白酒黄柑山郡,短衣瘦马诗人,袖手观棋度青春。仙桥藏老树,石笋瘗苍云,松花飘瑞粉。

【中吕】红绣鞋_次韵剑击西拼音解读
cì yùn

jiàn jī xī fēng guǐ xiào ,qín dàn yè yuè yuán hào ,bàn zuì yuān míng kě rén zhāo 。nán lái shān yǐn yǐn ,dōng qù làng táo táo ,zhè jiāng guī lù yǎo 。

chūn rì hú shàng èr shǒu

bǎi wǔ rì qīng míng jiē jiǎ ,liǎng sān zǎn lǜ àn rén jiā ,kè zǐ piāo líng shàng tiān yá 。chūn fēng qīng liǔ xù ,yè yǔ shòu lí huā ,lǜ yáng yīn shuí xì mǎ ?

lǜ shù dāng mén jiǔ sì ,hóng zhuāng yìng shuǐ huán ér ,yǎn dǐ yīn qín zuò jiān shī 。chén āi sān wǔ zì ,yáng liǔ wàn qiān sī ,jì nián shí céng dào cǐ 。

chūn yè

yàn zǐ lái shí jiǔ bìng ,mǔ dān kāi chù shī qíng ,tíng yuàn huáng hūn yǔ chū qíng 。jìng xīn xián guà yuè ,zhēng shǒu suì dàn bīng ,zūn qián chūn yè yǒng 。

hú shàng

wú shì wú fēi xīn shì ,bú hán bú nuǎn huā shí ,zhuāng diǎn xī hú sì xī shī 。kòng qīng sī yù miàn mǎ ,gē 《jīn lǚ 》fěn tuán ér ,xìn rén shēng háng lè ěr 。

shèng shuǐ sì shān tíng

fó guó qīng liáng jìng jiè ,hú tiān jīn bì lóu tái ,zhào yǎn de shān huà píng kāi 。hǎi yún tuī yuè shàng ,jiāng shuǐ dài cháo lái ,zuì xián tiān dì zhǎi 。

yuè shān jí shì

shān yōng yù huáng xiāng àn ,yān lóng cuì yǔ xiān huán ,liǎng xiù tiān fēng yǐ gāo hán 。hè guī cāng shù miǎo ,quǎn fèi bái yún jiān ,péng lái mí wàng yǎn 。

tiān tái bào bù sì

jué dǐng fēng zǎn xuě jiàn ,xuán yá shuǐ guà bīng lián ,yǐ shù āi yuán nòng yún jiān 。xuè huá tí dù yǔ ,yīn dòng hǒu kǒng fēi lián ,bǐ rén xīn shān wèi xiǎn 。

cì guī qù lái yùn

dōng shě xī lín jiǔ zhài ,chūn huā qiū yuè shī cái ,liǎng zì gōng míng kùn chén āi 。qīng shān yī jiù hǎo ,huáng jú jìn xīn zāi ,méi shāng liàng guī qù lái 。

dòng tíng dào zhōng èr shǒu

bái lù huāng dī lǎo fēng ,huáng yún yuǎn shuǐ zhǎng kōng ,bǎi chǐ pú fān bǎo xī fēng 。jiǔ qí huā yǐng lǐ ,diào tǐng shù yīn zhōng ,hǎo shān qiān wàn zhòng 。

zhú míng lì zhǎng ān rì xià ,wàng xiāng guān juàn kè tiān yá ,gū yàn nán lái bèi sī jiā 。luàn shān yún yǎn cuì ,lǎo shù xuě shēng huā ,dòng yín shī qí shòu mǎ 。

tiān tái tóng bǎi shān zhōng

tán shì shì yú qiáo xián wèn ,xǐ zhēng chén mí lù xiàng qīn ,bù rù péng lái wù xún zhēn 。zhú shēng yáo cuì yǔ ,shān yǐng hù cāng yún ,shén xiān shēn chù yǐn 。

xuě fāng tíng

jīn cuò luò zūn qián jiǔ lìng ,yù pīng tíng lè fǔ xīn shēng ,yè shēn huā shuì nèn hán shēng 。yī wéi yún jǐn shù ,sì miàn xuě fāng tíng ,yuè xié shí rén wèi xǐng 。

chūn wǎn

yuán jiù mèng qīn xián jǐn xiù ,àn xīn shēng xián duàn kōng hóu ,mǎn jīn lí sī juàn dēng lóu 。huā hán yīng wǔ bìng ,chūn qù dù juān chóu ,yǐ lán rén kùn jiǔ 。

suì mù èr shǒu

jīn lián bù cāng tái xiǎo jìng ,yù gōu chuí cuì zhú xián tíng ,wù huàn xīng yí àn shāng qíng 。yóu yú fān dòng yǐng ,tí niǎo fàn chūn shēng ,luò méi xiāng mù jǐng 。

jìng jiǔ zhēng huā gōng shì ,yín fēng nòng yuè shén sī ,hǎo chūn néng yǒu jǐ hé shí ?líng lóng xīn sì jǐn ,jī jiàn bìn chéng sī ,luò yī zhāng xián gù zhǐ 。

shān zhōng

huáng yè qīng yān dān zào ,qǔ lán míng yuè shī cháo ,lǜ bō tíng xià xiǎo hóng qiáo 。lǎo méi pán hè xī ,xīn liǔ wǔ mán yāo ,nèn chá shū fèng zhǎo 。

jiàn hú

luò yè shān róng xiāo shòu ,tí shī rén wù fēng liú ,yī piàn xián yún zhù háng zhōu 。yuè hán qīng jìng xiǎo ,huā dàn bì hú qiū ,zhé xiān tóng zǎi jiǔ 。

sān héng shān zhōng

bái jiǔ huáng gān shān jun4 ,duǎn yī shòu mǎ shī rén ,xiù shǒu guān qí dù qīng chūn 。xiān qiáo cáng lǎo shù ,shí sǔn yì cāng yún ,sōng huā piāo ruì fěn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久 张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。…详情

【中吕】红绣鞋_次韵剑击西原文,【中吕】红绣鞋_次韵剑击西翻译,【中吕】红绣鞋_次韵剑击西赏析,【中吕】红绣鞋_次韵剑击西阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。中学生古文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.hc1860.com/shi/60063.html

诗词类别

张可久的诗词

古文典籍目录

热门名句

热门成语