【中吕】快活三过朝天子_警世有见识原文,翻译,赏析_拼音版_作者曾瑞 

【中吕】快活三过朝天子_警世有见识

作者:曾瑞 朝代:元代
【中吕】快活三过朝天子_警世有见识原文
警世

有见识越大夫,无转理楚三闾。正当权肯觅个脱身术,那的是高才处。

老孤,面糊,休直待虚名误。全身远害倒大福,驾一叶扁舟去,烟水云林,皆无租赋,拣溪山好处居。相府,帅府,那与他别人住。

肉撑翻鼎饕餮,士蚀损剑镆铘。诸公荣贵不曾绝,偏我如鸠拙。

命耶,运耶,穷通内分优劣。蜂衙蚁阵且略别,伴四季闲风月。老瓦盆边,无明无夜,盆乾时酒再赊。醉也,睡也,一任教花开谢。

受官厅暮雨残,待漏院晓霜寒。耽耽九虎隔重关,更险似连云栈。

左难,右难,牢着脚周公旦。功成名遂不退闲,真个是痴呆汉。梦里浮华,浑无多限,觉来时两鬓斑。试看,这番,又是个新公案。

老风情

莺花寨不受敌,雨云乡纳降旗。簪花人老不相宜,枉惹的人牙戏。

忏悔,罪累,要绝了鸾凤配。人心争奈不是木石,长感动思凡意。得遇知心,私情机密,有风声我怕谁。你任谁,问伊,硬抵着头皮讳。

自误

肉肥甘酒韵美,多一口便伤食。家传一翁淡黄齑,吃过后须回味。

恁地,老实,尚不可渔樵意。时乎命也我自知,无半点闲萦系。枕石眠云,蘧庐天地,正胡蝶魂梦里。晓鸡,乱啼,又惊觉陈抟睡。

劝娼

花刷子拽大权,俏勤儿受熬煎。又待趁风流成就了好姻缘,又待认没幸看钱面。

爱贤,爱钱,两件儿都从伊便。爱贤后谁强如李亚仙,爱钱把冯魁缠。敬富嫌贫,贤愚不辨,想苏卿也识见浅。当时你眼前,若选,谁后似双知县。

【中吕】快活三过朝天子_警世有见识拼音解读
jǐng shì

yǒu jiàn shí yuè dà fū ,wú zhuǎn lǐ chǔ sān lǘ 。zhèng dāng quán kěn mì gè tuō shēn shù ,nà de shì gāo cái chù 。

lǎo gū ,miàn hú ,xiū zhí dài xū míng wù 。quán shēn yuǎn hài dǎo dà fú ,jià yī yè biǎn zhōu qù ,yān shuǐ yún lín ,jiē wú zū fù ,jiǎn xī shān hǎo chù jū 。xiàng fǔ ,shuài fǔ ,nà yǔ tā bié rén zhù 。

ròu chēng fān dǐng tāo tiè ,shì shí sǔn jiàn mò yé 。zhū gōng róng guì bú céng jué ,piān wǒ rú jiū zhuō 。

mìng yē ,yùn yē ,qióng tōng nèi fèn yōu liè 。fēng yá yǐ zhèn qiě luè bié ,bàn sì jì xián fēng yuè 。lǎo wǎ pén biān ,wú míng wú yè ,pén qián shí jiǔ zài shē 。zuì yě ,shuì yě ,yī rèn jiāo huā kāi xiè 。

shòu guān tīng mù yǔ cán ,dài lòu yuàn xiǎo shuāng hán 。dān dān jiǔ hǔ gé zhòng guān ,gèng xiǎn sì lián yún zhàn 。

zuǒ nán ,yòu nán ,láo zhe jiǎo zhōu gōng dàn 。gōng chéng míng suí bú tuì xián ,zhēn gè shì chī dāi hàn 。mèng lǐ fú huá ,hún wú duō xiàn ,jiào lái shí liǎng bìn bān 。shì kàn ,zhè fān ,yòu shì gè xīn gōng àn 。

lǎo fēng qíng

yīng huā zhài bú shòu dí ,yǔ yún xiāng nà jiàng qí 。zān huā rén lǎo bú xiàng yí ,wǎng rě de rén yá xì 。

chàn huǐ ,zuì lèi ,yào jué le luán fèng pèi 。rén xīn zhēng nài bú shì mù shí ,zhǎng gǎn dòng sī fán yì 。dé yù zhī xīn ,sī qíng jī mì ,yǒu fēng shēng wǒ pà shuí 。nǐ rèn shuí ,wèn yī ,yìng dǐ zhe tóu pí huì 。

zì wù

ròu féi gān jiǔ yùn měi ,duō yī kǒu biàn shāng shí 。jiā chuán yī wēng dàn huáng jī ,chī guò hòu xū huí wèi 。

nín dì ,lǎo shí ,shàng bú kě yú qiáo yì 。shí hū mìng yě wǒ zì zhī ,wú bàn diǎn xián yíng xì 。zhěn shí mián yún ,qú lú tiān dì ,zhèng hú dié hún mèng lǐ 。xiǎo jī ,luàn tí ,yòu jīng jiào chén tuán shuì 。

quàn chāng

huā shuā zǐ zhuài dà quán ,qiào qín ér shòu áo jiān 。yòu dài chèn fēng liú chéng jiù le hǎo yīn yuán ,yòu dài rèn méi xìng kàn qián miàn 。

ài xián ,ài qián ,liǎng jiàn ér dōu cóng yī biàn 。ài xián hòu shuí qiáng rú lǐ yà xiān ,ài qián bǎ féng kuí chán 。jìng fù xián pín ,xián yú bú biàn ,xiǎng sū qīng yě shí jiàn qiǎn 。dāng shí nǐ yǎn qián ,ruò xuǎn ,shuí hòu sì shuāng zhī xiàn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

曾瑞 曾瑞 曾瑞(生卒不详),字瑞卿,大兴(今北京大兴)人。因羡慕江浙人才辈出、钱塘景物嘉美,便移居杭州。其人傲岸不羁、神采卓异,谈吐不凡,不愿入仕,优游市井,与江淮一带名士多有交流。靠熟人馈赠为生,自号褐夫。善画能曲,著有杂剧《才子佳人说元宵》,今存,又著散曲集《诗酒余音》,今不存。现存小令五十九首,套数十七曲。…详情

【中吕】快活三过朝天子_警世有见识原文,【中吕】快活三过朝天子_警世有见识翻译,【中吕】快活三过朝天子_警世有见识赏析,【中吕】快活三过朝天子_警世有见识阅读答案,出自曾瑞的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。中学生古文诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hc1860.com/shi/60156.html

诗词类别

曾瑞的诗词

古文典籍目录

热门名句

热门成语